За нас PDF Печат Е-мейл

 

 

 

 

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Центърът за трансфер на технологии /ЦТТ/ “Марица” функционира от 2007г. като обособено звено на Институт по зеленчукови култури “Марица”. Той е създаден с финансовата подкрепа на програма ФАР – Подкрепа за изпълнение на Националната иновационна стратегия на Р. България.

Работата му е насочена към подобряване конкурентоспособността на българските земеделски производители, подпомагайки ги в процеса на производство чрез експертни съвети, съвременни екологосъобразни технологии за отглеждане и нови сортове зеленчукови култури, разработване на проекти за финансиране от фондовете на ЕС.

Основната му роля е да осъществява координация между изследователи и земеделски производители, като популяризира научните открития на ИЗК “Марица” внедрявайки ги в практиката.

ЦТТ “Марица” е активна връзка между различни научни институти, което гарантира високо качество на провежданите научни изследвания и предлаганите продукти.

В Центърът работи висококвалифициран екип от експерти, специализирани в сферата на икономиката, разработване на проекти пред финансиращи организации и с научни изследвания в областта на градинарството.

 

МИСИЯ

- Осъществява активна връзка между науката, практиката и пазара;

- Въвежда пазарни принципи в отношенията между науката и фермерите за постигане на по-високи приходи и производство на конкурентоспособна зеленчукова продукция;

- Генерира и поддържа високо качество на научни продукти;

- Популяризира научните разработки и открития на Институт по зеленчукови култури “Марица”;

- Провокира създаването и внедряването в практиката на висококачествени научни продукти.

 

 

ВИЗИЯ

- Да бъде конкурентноспособен и устойчив център в сферата на трансфера на технологии в зеленчукопроизводството;

- Да бъде свързващо звено между зеленчукопроизводители, преработватели и изследователи;

- Да провокира създаването и развитието на нови продукти, отговарящи на нуждите на земеделските производители;

- Да стимулира повишаване на качеството и конкурентността на зеленчуковата продукция, за достигане на европейските стандарти;

- Да бъде коректен и благонадежден партньор на българските земеделски производители.

 

 

ЦЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ "МАРИЦА"

1. Да работи като свързващо звено:

- Между ИЗК “Марица” и земеделските производители за осъществяване на технологичен трансфер;

- Между ИЗК “Марица” и отговорните правителствени институции за трансфер на Европейско законодателство и изисквания в сферата на градинарството.

2. Да популяризира новите научни разработки на ИЗК “Марица” /нови сортове и технологии за отглеждане в градинарството/, да спомогне за бързото и успешното им въвеждане в практиката.

3. Да действа като консултантски център за земеделски производители и потребители за постигане на по-високи приходи и производство на конкурентоспособна зеленчукова продукция.

4. Да провежда пазарни проучвания, осигурявайки обратна информация на учените, относно потребностите на производители, преработватели и потребители.

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ "МАРИЦА"

 

 

гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 32

 

 

 

тел: 032/ 960 181

 

 

факс: 032/ 960 177

 

 

еmail: tto.maritsa@gmail.com

 

 

 
Joomla Templates and the Joomla Book
“Настоящатият интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено Институт по зеленчукови култури "Марица" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз”